Administratiekantoor Rob Bakker

Administratiekantoor Rob Bakker > Nieuws > Pakket van jaarlijks ruim half miljard euro voor aanjagen investeringen mkb Nieuwsbericht | 03-11-2022 | 14:18

Pakket van jaarlijks ruim half miljard euro voor aanjagen investeringen mkb Nieuwsbericht | 03-11-2022 | 14:18

Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2023 een pakket maatregelen aangekondigd voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). De invulling van dit pakket is afgerond. Het kabinet trekt hiervoor in de jaren 2023 tot en met 2027 elk jaar € 500 miljoen uit. Vanaf 2028 is een jaarbedrag van structureel € 600 miljoen beschikbaar. Daarnaast wordt voorgesteld om de voorgenomen verhoging van het tarief in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers vanaf 2025 te schrappen.

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscale zaken): “Het kabinet heeft over de invulling van het pakket voor het mkb gesproken met de sociale partners MKB Nederland en VNO-NCW. Daaruit kwam dat er met name behoefte is aan maatregelen die investeringen in het mkb aanjagen. Met dit pakket geven we de komende jaren een steun in de rug aan ondernemend Nederland.”

Het kabinet neemt de volgende maatregelen. Ten eerste intensiveert het kabinet, zoals aangekondigd met Prinsjesdag, het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit stimuleert ondernemers om “groen” te investeren. Ten tweede wordt het sowieso aantrekkelijker gemaakt voor ondernemers om te investeren, omdat investeringen in nieuw aangewezen bedrijfsmiddelen in 2023 willekeurig mogen worden afgeschreven. Als derde worden ondernemers gestimuleerd om meer te innoveren; speur- en ontwikkelingswerk wordt goedkoper doordat de fiscale regeling WBSO geïndexeerd wordt. Verder verhoogt het kabinet de werkkostenregeling (WKR), die werkgevers helpt onbelaste vergoedingen aan de werknemer te geven. Door de Aof-premie voor kleine werkgevers te verlagen worden de lasten op arbeid verlaagd. En met een tijdelijke verruiming van het lage inkomensvoordeel worden werkgevers tegemoet gekomen in de verhoging van het wettelijk minimumloon (Wml).

Aanpassing dekking vrijstelling BPM bestelauto’s

In het Belastingplan 2023 is een verhoging van het mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers opgenomen. Die verhoging zou dienen als dekking voor de lagere opbrengst van het afschaffen van de vrijstelling in de bpm van bestelauto’s. Om de impact van deze maatregel op de lastendruk voor ondernemers te verminderen gaat de voorgenomen structurele verhoging van het mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers vanaf 2025 niet door.

In plaats daarvan komt een herijking van de forfaits die binnen de bpm gelden bij de import van gebruikte voertuigen. Het gaat hierbij om de actualisatie van de afschrijvingstabel die wordt gebruikt om de actuele waarde van een gebruikt voertuig vast te stellen. Ook wordt het waardeverminderingspercentage bijgesteld. Dit percentage wordt gebruikt bij het vaststellen van de waarde van voertuigen met schade. Om het budgettaire gat verder te dichten wordt de kansspelbelasting met 0,3%-punt verhoogd met ingang van 1 januari 2023 en het tarief van de accijns op rooktabak (shag, pijptabak) met ingang van 1 april 2023 aanvullend verhoogd met € 0,15 per pakje shag (50 gram).